Ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαχείριση έργων και τη λήψη αποφάσεων. Υπάρχει ένα ευρώ φάσμα από κατευθυντήριες οδηγίες και καλές πρακτικές για την αποτελεσματική επικοινωνία των ενδιαφερομένων μερών και την ενεργή συμμετοχή τους. Ενδεικτικά ακολουθούν πρότυπα και οδηγίες σημαντικών οργανισμών όπως OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), International Financial Group (World Bank Group), European Union Law, GRI, Global Compact.  

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

 https://www.oecd.org/mena/governance/MENA-Practitioners-Guide-%20EN.pdf   

https://www.oecd.org/mena/governance/36785341.pdf

https://mneguidelines.oecd.org/public-consultation-targeted-update-of-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises.pdf 

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 

https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies.htm 

Guidance note – Performance Requirement 10: Information disclosure and stakeholder engagement

Meaningful Stakeholder Engagement 

World Bank

https://consultations.worldbank.org/en/consultations/home

International Financial Group, World Bank Group 

https://www.ifc.org/en/insights-reports/2000/publications-handbook-stakeholderengagement--wci--1319577185063

https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/ifc-stakeholderengagement1.pdf

https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/partone-stakeholderidentification.pdf   

European Union Law 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0042 

Framework and Practical Guideline for Stakeholder Engagement 

D51_Framework_and_practical_guidelines_for_stakeholder_engagement_revision_dec2021_220207.pdf (h2020united.eu)

GRI 

GRI - Standards (globalreporting.org) 

https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/global-alignment/

https://www.globalreporting.org/media/wtaf14tw/a-short-introduction-to-the-gri-standards.pdf

Global Compact

https://www.globalcompact.de/migrated_files/wAssets/docs/Menschenrechte/stakeholder_engagement_in_humanrights_due_diligence.pdf

United Nations

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/tes_guidelines_for_national_consultations.pdf

https://shiftproject.org/wp-content/uploads/2023/08/Stakeholder-Engagement-in-the-ESRS.pdf

https://www.ibr-ire.be/docs/default-source/nl/documents/actueel/esg/02-23-04-19-stakeholder-and-double-materiality-esg.pdf?sfvrsn=3b10ecd4_5