My Business

To Ελληνικό Ινστιτούτο Διαβούλευσης δημιουργήθηκε με σκοπό την προαγωγή της διαβούλευσης, την προβολή και την καθιέρωσή της ως κυρίαρχο εργαλείο δημόσιου διαλόγου και την ενίσχυση της κοινωνικής συναίνεσης, σε κάθε περίπτωση σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών, έργων ή δραστηριοτήτων. To Ελληνικό Ινστιτούτο Διαβούλευσης στοχεύει στην αποτελεσματική πληροφόρηση, την υποστήριξη της δεοντολογίας και των διαδικασιών που οφείλουν να διέπουν την εφαρμογή της διαβούλευσης, ώστε αυτή να είναι πάντα δίκαιη, αντικειμενική και αποτελεσματική. Η λειτουργία του Ινστιτούτου επιδιώκει να γίνει σημείο αναφοράς για κάθε θέμα που αναφέρεται στη διαβούλευση, ώστε να προάγεται η ποιότητα εφαρμογής της. Η δραστηριοποίηση του Ινστιτούτου λαμβάνει χώρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες. 

Ξεκίνησε από στελέχη της αγοράς, που ειδικεύονται στο αντικείμενο της διαβούλευσης και έχουν σχεδιάσει και χειριστεί κάποιες από τις σημαντικότερες διαβουλεύσεις στη χώρα μας, τόσο για το Ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και για πολλούς μεγάλους ιδιωτικούς οργανισμούς (Eldorado Gold, Euroasia Interconnector, Total, Repsol, Παπαστράτος – PMI, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Enveco, πλήθος μελετητικών γραφείων κλπ.). Συνεχίζει να διευρύνεται με επαγγελματίες που συνδέονται με το αντικείμενο της διαβούλευσης και επιθυμούν να συμβάλλουν στον σκοπό του Ινστιτούτου.

 

To Ελληνικό Ινστιτούτο Διαβούλευσης στο Συνέδριο Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη - Navigating CSR in Turbulent Times 2024-

Θάνος Μπελαλίδης

Stakeholder Engagement Expert

Αλέξανδρος Δεληγιάννης

Sustainability Expert

Κατερίνα Περίσση

Stakeholder Engagement Expert

Παύλος Αθηναίος

Stakeholder Engagement Advisor

Building Trust in Green: Commitments and Results

Σε μια εποχή έντονων αντιπαραθέσεων, ψευδών ειδήσεων και απουσίας ουσιαστικού διαλόγου, κοινωνικής συναίνεσης και εμπιστοσύνης, ο εποικοδομητικός δημόσιος διάλογος και η κοινωνική συναίνεση αποτελούν ουσιαστική ανάγκη για την κοινωνική ειρήνη και πρόοδο. 

Η διαβούλευση ένα ισχυρό και πολύτιμο εργαλείο, απαραίτητο για την αποτελεσματική και ουσιαστική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholder engagement). Η διαβούλευση είναι μια ανοιχτή διαδικασία δημόσιου διαλόγου, πάνω σε έναν υποψήφιο σχεδιασμό, μία πολιτική ή μία απόφαση που πρόκειται να ληφθεί. Σε αυτόν τον διάλογο έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν ανήκουν, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός, η πολιτική ή η υποψήφια απόφαση παρουσιάζεται αναλυτικά και δίνονται όλες οι εξηγήσεις, οι διευκρινίσεις και τα στοιχεία τεκμηρίωσης. Κατόπιν, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν την ευκαιρία να διατυπώσουν ελεύθερα ανησυχίες, απόψεις, σχόλια και προτάσεις. Όλο αυτό το υλικό καταγράφεται και λαμβάνεται υπόψιν στην τελική διαμόρφωση του σχεδιασμού / πολιτικής / απόφασης. Οποιοδήποτε άτομο, ομάδα ατόμων ή φορέας που επηρεάζει ή επηρεάζεται από τον επικείμενο σχεδιασμό / πολιτική / απόφαση ή που απλά επιθυμεί να συμμετέχει. Είναι σημαντικό να δίνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη η δυνατότητα ενεργούς και ουσιαστικής συμμετοχής. 

Σκοπός Διαβούλευσης

Σκοπός κάθε διαβούλευσης είναι ένας πολιτισμένος και παραγωγικός διάλογος, όπου δίνεται ουσιαστική ενημέρωση, ακούγονται και καταγράφονται όλες οι θέσεις και απόψεις, αλλά και αξιοποιείται η γνώση και εμπειρία όλων των μερών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία διευκολύνεται η έγκαιρη πρόβλεψη των πιθανών προβλημάτων, η αποτελεσματικότερη αποφυγή ή αντιμετώπισή τους, αλλά και η αποφυγή και διαχείριση πιθανών αρνητικών αντιδράσεων των ενδιαφερόμενων μερών (ενδεικτικά, της τοπικής κοινωνίας, περιβαλλοντικών οργανώσεων κ.λπ.). Μέσα από τη συνεργασία και τον αποτελεσματικό διάλογο καλλιεργείται η συναίνεση και το  πνεύμα εμπιστοσύνης. 

 Η διαβούλευση αποτελεί βασικό εργαλείο για την πρόληψη προβλημάτων και τη δημιουργία κοινωνικής συναίνεσης. Μέσω της διαδικασίας αυτής, οι οργανισμοί μπορούν να αντιληφθούν εγκαίρως, τις ανησυχίες και τις ανάγκες των ενδιαφερομένων φορέων, ενώ μπορούν επίσης να αναδείξουν τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς των προτεινόμενων πολιτικών και αποφάσεων. Εντοπίζοντας έγκαιρα τα σημεία τριβής αλλά και τις εναλλακτικές προσεγγίσεις αντιμετώπισής τους, μπορούν να αποφευχθούν μελλοντικές αντιδράσεις και συγκρούσεις, κάνοντας την υλοποίηση της απόφασης ή του έργου αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη. Παράλληλα, μπορεί να εξασφαλιστεί το μεγαλύτερο δυνατό όφελος και η μικρότερη επιβάρυνση στην κοινωνία. 

Και αν υπάρχουν αντιδράσεις και διαφωνίες; 

Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν. Είναι όμως πολύ σημαντικό να εντοπίζονται όσο το δυνατό νωρίτερα, πριν τον τελικό σχεδιασμό, αφού έτσι υπάρχει το περιθώριο διορθωτικών κινήσεων, προσαρμογών, αλλά και συμβιβασμών μεταξύ των διαφορετικών μερών. Έτσι, εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συναίνεση. Αντίθετα, αν αυτές οι αντιδράσεις και οι διαφωνίες έρθουν στην επιφάνεια μετά την υλοποίηση του έργου, η αντιμετώπισή τους γίνεται πολύ δυσκολότερη και μπορεί να οδηγήσουν σε δυσάρεστες ή επικίνδυνες καταστάσεις. 

Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται η διαβούλευση και από ποιους; 

Ενδείκνυται σε κάθε περίπτωση σχεδιασμού ή απόφασης που επηρεάζει άλλα μέρη. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι: μεγάλα έργα, υιοθέτηση πολιτικών και ρυθμίσεων, κατάθεση νομοσχεδίων κ.λπ. Συνεπώς, οι πιθανοί φορείς που την χρειάζονται μπορεί να ανήκουν είτε στον δημόσιο τομέα (υπουργεία, υπηρεσίες) είτε στον ιδιωτικό (οργανισμοί, επιχειρήσεις).

Είναι η διαβούλευση υποχρεωτική/θεσμοθετημένη; 

Όσον αφορά στο κράτος και τα νομοσχέδια προς ψήφιση, η δημόσια διαβούλευση είναι θεσμοθετημένη με τον νόμο 4048/2012. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω του διαδικτυακού τόπου www.opengov.gr. Ωστόσο, αν και η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, συχνά κρίνεται ανεπαρκής, αφού η διαδικτυακή διαβούλευση δεν στηρίζει πάντα τη συμπεριληπτικότητα και δεν έχει την αποτελεσματικότητα της άμεσης συμμετοχής. Επίσης, αυτή η θεσμοθέτηση δεν αφορά ιδιωτικές εταιρίες και οργανισμούς. 

Στην πράξη, πόσο επιβεβλημένη είναι; 

Τα οφέλη της ουσιαστικής διαβούλευσης και του δημόσιου διαλόγου γίνονται κάθε μέρα περισσότερο προφανή σε όλους τους οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς. Επιπλέον, οι επενδυτικοί και χρηματοδοτικοί οργανισμοί, όλο και περισσότερο, ενθαρρύνουν ή ακόμα και απαιτούν τη διαβούλευση από τους υποψήφιους χρηματοδοτούμενους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ομαλή υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου, άρα και την ασφάλεια της επένδυσής τους και της χρηματοδότησης. Από αυτή την άποψη, η διαβούλευση, τουλάχιστον σε μεγάλα έργα και υλοποιήσεις, εξελίσσεται έστω και άτυπα σε υποχρεωτική, ή επιβεβλημένη. 

Με ποιο τρόπο γίνεται;

Πέρα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες με την υποβολή ηλεκτρονικών σχολίων, υπάρχουν καλές πρακτικές άμεσης συμμετοχής και δημόσιου διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Ενδεικτικά, μπορούν να υλοποιηθούν ανοικτές εκδηλώσεις ελεύθερης συμμετοχής (και μάλιστα, συχνά κατά τόπους, αν η περιοχή ενδιαφέροντος είναι ευρεία), θεματικές συνεδριάσεις ή συναντήσεις εστιασμένης συζήτησης (focus groups), δημιουργία ειδικών συμβουλευτικών ομάδων κ.λπ. 

Έχει η διαβούλευση κάποιους βασικούς κανόνες; 

Είναι απαραίτητο να δίνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη η δυνατότητα συμμετοχής, με την κατάλληλη οργάνωση, ενημέρωση, αλλά και υποστήριξη της συμμετοχής. Αυτό αφορά και άτομα ή ομάδες με περιορισμένες δυνατότητες εκπροσώπησης ή ευάλωτες ομάδες. Στη συνέχεια, θα πρέπει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης και άποψης και όλες οι απόψεις να γίνονται σεβαστές, να καταγράφονται και να λαμβάνονται υπόψιν. Τέλος, θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες του πολιτισμένου, δομημένου, εποικοδομητικού διαλόγου. Για αυτό φροντίζει ο συντονιστής της διαδικασίας. 

Ποιος τη σχεδιάζει και την υλοποιεί; 

Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός μιας διαβούλευσης μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολος, με πολλές και ποικίλες προκλήσεις, ειδικά όταν υπάρχουν αντίθετες και συγκρουόμενες θέσεις. Είναι σημαντικό να αναλαμβάνουν αυτό το έργο, μόνο άτομα και οργανισμοί με εξειδίκευση και εμπειρία στο αντικείμενο, προκειμένου να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αποφεύγοντας τους κινδύνους της επιπλέον όξυνσης ή των συγκρούσεων. 

Sorry, registration has ended.

Effective Dialogue 2024

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από βαθιά περιβαλλοντική κρίση, έντονο κοινωνικό αναβρασμό σε παγκόσμιο επίπεδο και προκλήσεις ακόμη και στην εταιρική διακυβέρνηση, το 2ο Συνέδριο Effective Dialogue έρχεται για να αναδείξει τη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της εξεύρεσης λύσεων μέσω του γόνιμου διαλόγου, μέσω των αποτελεσματικών συμβιβασμών σε ετερόκλητες απόψεις.


  • Date: 4/6/2024 09:00 AM
  • Location: Σεράφειο, Δήμος Αθηναίων (Map)

Read More

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 Θα βρείτε ενδεικτικό κατάλογο των σημαντικών έργων που έχουν υποστηρίξει τα ιδρυτικά μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαβούλευσης ΕΔΩ.

Ενδεικτικά σημαντικά έργα:

  • Special Secretariat for Water of the Ministry of Environment and Energy. 2023. Project "2nd Review of the River Basin Management Plans for the Water Districts of Attica, Peloponnese, Western Greece, Central Greece, Epirus, Thessaly, Western Macedonia, Central Macedonia and Ionian Islands (2023)”: Publicity of the Water Management Plan draft. Public Consultation Management, through 11 dialogue days with the public in 11 cities in Greece.
  • Hellas Gold. 2022 - Implementation of twenty eight structured stakeholder events with interested parties, with the participation of 300 people from the broader Chalkidiki. Structure of the stakeholder engagement dialogue, event management, event coordinator.
  • OikoM. 2023. Project “Preparation of Special Environmental Studies, Drafting of Presidential Protection Orders and Management Plans for the Natura 2000 Network Areas of the Regional Units of Chania and Rethymnon (part)”: Public Consultation Event Management.
  • NERCO-N. CHLYKAS AND ASSOCIATES SA. 2023. Project “Preparation of Special Environmental Studies, Drafting of Presidential Protection Orders and Management Plans for the Natura 2000 Network Areas of the Regional Units of Corinthia, Argolida, Arcadia and Laconia (part)”: Public Consultation Event Management.
  • ADENS SA. 2023. Project “Preparation of Special Environmental Studies, Drafting of Presidential Protection Orders and Management Plans for the Natura 2000 Network Areas of the Regional Units of Thesprotia, Ioannina and Grevena (Western Part)”: Public Consultation Event Management.


EFFECTIVE DIALOGUE 2023

Σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης, πόλωσης και green washing όπως αυτή που βιώνουμε, ο ειλικρινής διάλογος με ενδιαφερόμενα μέρη αποτελεί το μόνο αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας και κρίσιμο εργαλείο για την επίλυση σημαντικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν τη βιωσιμότητα. Στο 1ο Συνέδριο Effective Stakeholder Dialogue, που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου 2023 στην Αθήνα, περισσότεροι από 45 σημαντικοί Έλληνες ομιλητές και ειδικοί της επικοινωνίας από οχτώ ευρωπαϊκές χώρες, συναντήθηκαν και είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για το πώς ο επιχειρηματικός χώρος, η κοινωνία των πολιτών και οι κρατικοί φορείς μπορούν να συνομιλήσουν και να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των τεράστιων προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης και η κοινωνία. Στο Συνέδριο έλαβαν μέρος, περισσότεροι από 150 συμμετέχοντες, στελέχη μεγάλων εταιρειών, εθνικών και διεθνών ΜΚΟ, θεσμικών φορέων, Πανεπιστημίων, εκπρόσωποι της Ελληνικής Πολιτείας και εξειδικευμένα στελέχη εταιρειών επικοινωνίας. Αναζητώντας την αλήθεια και την κοινή γλώσσα στην επικοινωνία, οι θεματικές που αναπτύχθηκαν κάλυψαν μια ευρεία κλίμακα των θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες διαλόγου για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων. To 1o Συνέδριο Effective Stakeholder Dialogue διοργανώθηκε από την Sympraxis, την Global Sustain και το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαβούλεσης υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Δείτε το video του Συνεδρίου ΕΔΩ. 

Δείτε φωτογραφίες από το Συνέδριο ΕΔΩ.

Ιστοσελίδα του προγράμματος https://2023.effectivedialogue.gr/

PR Partner: Action Global Communications Greece 

Χορηγός Επικοινωνίας: Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων 

Χορηγοί: COSMOTE, ΔΕΗ, WASP Studio, Scotwork, Theofylaktos, GEP.Ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαχείριση έργων και τη λήψη αποφάσεων. Υπάρχει ένα ευρώ φάσμα από κατευθυντήριες οδηγίες και καλές πρακτικές για την αποτελεσματική επικοινωνία των ενδιαφερομένων μερών και την ενεργή συμμετοχή τους. Ενδεικτικά ακολουθούν πρότυπα και οδηγίες σημαντικών οργανισμών όπως OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), International Financial Group (World Bank Group), European Union Law, GRI, Global Compact.  

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

 https://www.oecd.org/mena/governance/MENA-Practitioners-Guide-%20EN.pdf   

https://www.oecd.org/mena/governance/36785341.pdf

https://mneguidelines.oecd.org/public-consultation-targeted-update-of-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises.pdf 

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 

https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies.htm 

Guidance note – Performance Requirement 10: Information disclosure and stakeholder engagement

Meaningful Stakeholder Engagement 

World Bank

https://consultations.worldbank.org/en/consultations/home

International Financial Group, World Bank Group 

https://www.ifc.org/en/insights-reports/2000/publications-handbook-stakeholderengagement--wci--1319577185063

https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/ifc-stakeholderengagement1.pdf

https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/partone-stakeholderidentification.pdf   

European Union Law 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0042 

Framework and Practical Guideline for Stakeholder Engagement 

D51_Framework_and_practical_guidelines_for_stakeholder_engagement_revision_dec2021_220207.pdf (h2020united.eu)

GRI 

GRI - Standards (globalreporting.org) 

https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/global-alignment/

https://www.globalreporting.org/media/wtaf14tw/a-short-introduction-to-the-gri-standards.pdf

Global Compact

https://www.globalcompact.de/migrated_files/wAssets/docs/Menschenrechte/stakeholder_engagement_in_humanrights_due_diligence.pdf

United Nations

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/tes_guidelines_for_national_consultations.pdf

https://shiftproject.org/wp-content/uploads/2023/08/Stakeholder-Engagement-in-the-ESRS.pdf

https://www.ibr-ire.be/docs/default-source/nl/documents/actueel/esg/02-23-04-19-stakeholder-and-double-materiality-esg.pdf?sfvrsn=3b10ecd4_5


  • Athens, Attica, Greece

eidiavoulefsi@gmail.com